Scott V Smith
I'm a Digital Storyteller

330.990.5731
​svs@svsmediaworks.com